Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

a)      Správcem osobních údajů je:

Ivana Hoppová

se sídlem U Slunce 68, 789 85 Mohelnice

identifikační číslo: 06598323

e-mail: info@naramkynaprani.cz nebo naramkynapranicz@gmail.com

neplátce DPH

Jelikož údaje zpracovává sám provozovatel (nikomu nejsou předávány), jsou zpracovávány jen v nezbytném rozsahu, po nezbytnou dobu, a to za účelem plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo oprávněného zájmu, souhlas se zpracováním nepotřebujeme.

b)      Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

c)       Účely zpracování:

S osobními údaji jsou dělány jen ty činnosti, co jsme si se subjektem předem domluvili. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny. Údaje budou zpracovávány provozovatelem (správcem).  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem (faktury)

->Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

->Zákonné povinnosti včetně korespondence související s objednávkou

->V rámci dotazů týkajících se zboží čí služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu - vedení korespondence a uchování historie korespondence

->Archivace účetních dokladů (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR): vedení účetnictví správcem: jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

 

d)      V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

Vše podle potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu
e-shopu:

->Pro usnadnění provozu e-shopu, realizací objednávek a zajištění technického zabezpečení - server hosting, Excel, Smartsupp (chat), e-mail hosting


->Dopravní společnosti za účelem zajištění dopravy vámi objednaného zboží – Česká pošta

 

 

e)      Doba uchovávání údajů

Zpracovávány jsou jen ty údaje, které jsou skutečně potřeba a to po dobu nezbytně nutnou.

->Vyřízení objednávky, smluvní či zákonné povinnosti, korespondence související s objednávkou: 3 roky

->Archivace účetních dokladů: určená příslušným právním předpisem

 

f)       Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.